Bài tuyên truyền Sắp xếp đơn vị hành chính

Kính thưa toàn thể Nhân dân

 Xã Gia Tiến ngày nay là đất Đàm Gia Loan ở thế kỷ thứ 10, đến thời Nhà Lý vùng đất này có tên là Đàm thôn, Năm 1533 thời Mạc Đăng Doanh Đàm thôn được chia thành Đàm Xá và Đàm Giang; năm 1573 dưới thời Vua Lê Thế Tông, vì tránh tên húy của nhà vua (Duy Đàm) nên chữ “Đàm” được đổi thành chữ “Điềm”.

Theo sử sách Ninh Bình toàn tỉnh địa chí khảo biên của Nguyễn Từ Mẫn năm 1862 huyên Gia Viễn có 12 tổng gồm: Kỳ Vĩ, Trường Yên, Lê Xá, Đa Giá, Tri Hối, Đại Hữu, Thanh Quyết, La Mai, Vân Trình, Quán Vinh, Uy Viễn, Đăng Viễn. Các làng trong xã Gia Tiến ngày nay thuộc Tổng Đại Hữu;

Năm 1937 Tổng Đại Hữu có 6 xã, thôn là: Điềm Xá, Điềm Giang, Vân Luy, Điềm Khê, Mai Trung, Đại Hữu.

Năm 1949 sát nhập 3 xã Điềm Xá, Điềm Giang, Đại Hoàng thành xã Gia Thắng. Tháng 5 năm 1954 chia tách xã Gia Thắng thành 3 xã: xã Gia Tiến, xã Gia Thắng, xã Gia Phương.

Xã Gia Tiến là một trong 21 xã thị trấn của huyện Gia Viễn, toàn xã có 5 thôn, Hán Bắc, Hán Nam, Xuân Lai, Đồng Tiến, Thuận Phong, thôn Đồng Tiến nằm ngoài đê tả sông Hoàng Long, thôn Thuận Phong nằm ở khu vực cầu Đen và hang Trai thuộc xã Gia Sinh, xã có Tổng diện tích đất tự nhiên 4,43Km2, với 1642 hộ và 5324 nhân khẩu;

          Thực hiện Kết luận số 48 ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030,
Nghị quyết số 35/2023 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Nghị quyết số 117 ngày 31/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết số 16 ngày 23/8/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 08 ngày 29/8/2023 của BCH Đảng bộ huyện Gia Viễn về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023-2030, Kế hoạch số 80 ngày 29/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Viễn về thực hiện xắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, xóm tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023 – 2030,  Kế hoạch số 105 ngày 30/8/2023 của UBND huyện Gia Viễn  về thực hiện xắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, xóm tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023 – 2025,

 Ngày 05/9/2023 Ban chấp hành Đảng bộ xã Gia Tiến ban hành Nghị quyết số 09 về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025.

Ngày 06/9/2023 Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng phương án sắp xếp thôn giai đoạn 2023-2023;

Thực hiện Kế hoạch số 105 ngày 30/8/2023 của UBND huyện Gia Viễn  về xắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, xóm tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023 – 2025, huyện Gia Viễn sẽ sắp xếp 08 đơn vị hành chính cấp xã gồm các các: Gia Lạc, Gia Minh, Gia Phong, Gia Tiến, Gia Thắng, Gia Phương, Gia Xuân, Gia Vượng 04 đơn vị hành chính liên quan, liền kề để thực hiện sắp xếp gồm các xã Gia Thanh, gia Trấn, Gia Thịnh, thị trấn Me.  Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức lại đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế-xã hội của huyện, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội; không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của Nhân dân.

 Để thực hiện đảm bảo việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu việc sắp xếp phải căn cứ theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên khu vực đồng bằng đối với cấp xã là 30km2, quy mô dân số đồng bằng trung du là 8.000 người trở lên, đồng thời phải chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

Quy trình sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện theo lộ trình thời gian cụ thể gồm:

1. Xây dựng, ban hành các văn bản triển khai tổ chức thực hiện. thời gian hoàn thành xong trước ngày 31/8/2023;

2. Xây dựng, trình phương án sắp xếp đơn vị hành chính và sắp xếp thôn, thời gian hoàn thành xong trước ngày 07/9/2023;

3. Xây dựng đề án sáp xếp đơn vị hành chính cấp xã và đề án sắp xếp thôn; thời gian hoàn thành xong trước ngày 10/02/2024.

4. Tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn; thời gian hoàn thành xong trước ngày 18/3/2024;

5. HĐND cấp xã có liên quan thông qua Nghị Quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn; thời gian hoàn thành xong trước ngày 21/3/2024;

6. Trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã; thời gian hoàn thành trước ngày 25/3/2024;

7. Hoàn chỉnh hồ sơ, đề án báo cáo Sở Nội vụ, thời gian hoàn thành trước ngày 30/3/2024.

8. Tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo ở Nội vụ trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án. (theo yêu cầu của Sở Nội vụ)

9. Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua (dự kiến song trước ngày 31/12/2024)

 Về sắp xếp tổ chức bộ máy làm việc

 Đối với các tổ chức Đảng UBMTTQ và các tổ chức Chính trị -xã hội ở cấp xã thực hiện thực hiện theo hướng dẫn của ban tổ chức Trung ương, và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Đối với Chính Quyền địa phương và hoạt động của HĐND – UBND cấp xã thực hiện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và khoản 1,2,3 điều 10 Nghị quyết số 35/ 2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế: trước mắt giữ nguyên hiện trạng về tổ chức bộ máy và thực hiện sắp xếp sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về sắp xếp thôn, kiện toàn sắp xếp tổ chức hoạt động của thôn;

Việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã, ở thôn dôi dư:

Chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo quy định tại điều 12 Nghị quyết số 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ở thôn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Kính thưa toàn thể nhân dân

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong giai đoạn 2023 - 2025, vì vậy phải có sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong xã để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương Gia Tiến ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh./.

 

                                          Văn hóa - Thông tin xã

Văn hóa - XH Gia Tiến
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập